Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Marido Solutions, s.r.o.

se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 09174761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117451

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi společností Mardio Solutions, s.r.o. (dále jako prodávající) a spotřebitelem (dále kupujícím), odebírající zboží od prodávajícího. Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) v platném znění. Podmínky pro uplatnění práva z vadného plnění vč. záruční odpovědnosti za jakost stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna.

2. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z užití produktu, případně jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka za jakost.

3. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku 24 měsíců za jakost a úplnost dodávky. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba 24 měsíců.

 

II. Převzetí zboží

1. Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do dodacího či přepravního listu. V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či e-mailem na adrese info@cleaning-shop.cz nahlásí tuto skutečnost.

2. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možné zjistit při vynaložení obvyklé pozornosti.

III. Místo uplatnění reklamace

1. Uplatnění práva z vadného plnění či nároku plynoucího ze záruky za jakost se rozumí zaslání písemné informace nebo emailové informace na emailovou adresu prodávajícího: info@cleaning-shop.cz s popisem vady, popř. vyplnění reklamačního protokolu na stránce www.cleaning-shop.cz. Kupující může uplatnit reklamaci také v místě nákupu, nebo u kterékoli pobočky prodávajícího.

IV. Předání a doprava reklamací

1. Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

V. Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • U reklamovaného zboží vypršela záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby ze strany kupujícího.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno zásahem vyšší moci.
 • Na výrobku se objevily optické změny, které vznikly běžným používáním, a neovlivnily funkční schopnost výrobků.
 • Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze, popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.
 • Vada byla způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.
 • Vada vznikla v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.
 • Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.
 • Došlo k porušení či odstranění ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.
 • Vada byla způsobena mechanickým nebo chemickým poškozením.

7. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak, je-li kupující spotřebitelem. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamační zásilky do sídla prodávajícího.

8. Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a dodacím či záručním listem, pokud byl kupujícímu předán.

9. Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

 1. doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží a dodací list, pokud byl předán
 2. vyhovující obal (pokud možno originální)
 3. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Neoprávněná reklamace:

1. Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména, jestliže:

 • dojde na zboží k poškození štítku, výrobního čísla, typového označení, plomby nebo jiného vlastního označení prodávajícího např. samolepek
 • dojde k mechanickému poškození zboží
 • škoda byla způsobena v důsledku neodborné manipulace, nesprávného použití nebo nevhodným umístěním v podmínkách, které daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy nebo při provozu mimo rozsah teplot od 5°C do 30°C
 • škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem…)
 • změna na zboží byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, samovolnou změnou konstrukce zboží nebo neoprávněným či nevhodným zásahem do zboží, způsobeným kupujícím popř. jinou osobou.

2. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem příslušného pracovníka, který reklamaci vyřizoval. Zboží zaslané k reklamaci bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze.

3. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád je platný a účinný ode dne 1.2.2023 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti a účinnosti.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit reklamační řád, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změněn způsobu obchodování. Novou verzi reklamačního řádu zveřejní prodávající na svých internetových stránkách.